Informace o poskytovaných službách

 
Krizová intervence – přestavuje okamžitou podporu a pomoc při zvládání náhle vzniklých náročných životních situacích, které jsou neúnosnou psychickou zátěží

Psychoterapie – v překladu znamená léčba duše, tedy jedná se o postupné poznávání sebe sama, objevování svých zdrojů a možností, jedná se také o změnu a provázení v období zátěžových životních situací a problémů, tedy představuje řešení problémů člověka 

Psychologické poradenství - jedná se o zmapování klientovy situace, orientaci v problému a hledání vhodných prostředků a postupů, jak s klientem pracovat. Průběžné konzultace a vyhodnocování výsledků terapeutické činnosti.

Odborné sociální poradenství – patří do oblasti sociálních služeb, zaměřuje se na poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci. Toto poradenství může představovat vyhledávání návazné péče, tedy odkazování na jiné úřady a instituce

Speciálněpedagogické poradenství -  je zaměřený, řízený proces, ve kterém poradce provází "normální" jedince (tj. ne duševně narušené) při řešení aktuálního problému, hledání a dosahování osobních cílů či pro efektivnější využívání vlastních možností.

Poradenství v oblasti poruch příjmu potravy – jedná se o pomoc osobám, které trpí různými druhy poruch příjmu potravy, jako jsou mentální anorexie, mentální bulimie, a jiné, jedná se o nutriční terapii (zaměřuje se výživu s ohledem na zdravotní stav) a výše zmíněnou psychoterapii

Systemické konstelace - efektivní způsob hledání skutečných zápletek vedoucích k aktuálním problémům, který pracuje s jedincem v rámci širších souvislostí - systémů (rodina, kolektiv, kultura, náboženská skupina...)

Koučing - proaktivní forma podpory v nejrůznějších oblastech života, ve které se vychází z individuálních potřeb a zkušeností klienta

Skupinové aktivity etické výchovy– vize etické je výchovy je spolupracující a prosociální jedinec a společnost (prosociálnost je zaměřená na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez nároku na vnější odměnu)

Podpora v duchovních otázkách - nazírání na klienta jako na osobu spirituální, která hledá řešení své složité situace s přihlížením na své náboženské přesvědčení